Oznámenie o ochrane osobných údajov pre nábor členov tímu Ambasádorov

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre nábor členov tímu Ambasádorov

1.    Generali Poisťovňa, a. s. spracováva vaše osobné údaje
Generali Poisťovňa, a. s. (ďalej ako iniciatíva THSN) so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, spracúva vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.
Ak chcete získať viac informácií, môžete použiť nasledujúcu poštovú adresu:Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava .
V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

·       E-mailom na: dpo.sk@generali.com

·       Tradičnou poštou na adrese: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava do rúk Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov.
 

2.    Ako používame vaše osobné údaje a na základe akého dôvodu
Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckych aktivít s cieľom vykonávať všetky činnosti potrebné na realizáciu vašich dobrovoľníckych iniciatív a aktivít ako súčasť náboru do tímu ambasádorov THSN na rok 2021, napríklad:

       i.        správa vašej žiadosti pre nábor do tímu ambasádorov, dobrovoľnícke iniciatívy a aktivity

     ii.         správa vzťahov, ktoré má THSN so zamestnávateľom používateľa, v prípade dobrovoľníckych aktivít započítaných do pracovnej doby, správa tvrdenia zahrnutá

    iii.         správa vašich interakcií s ostatnými členmi komunity THSN na celom svete

    iv.         zasielanie aktualizácií a poskytovanie relevantných správ o pohybe THSN a prístupe k dobrovoľníckym iniciatívam

     v.         Post-dobrovoľnícky iniciatívny hodnotiaci prieskum na vyhodnotenie dobrovoľníckej skúsenosti

    vi.         Správa a spracovanie vašich žiadostí a príslušných správ (žiadosti o informácie, žiadosti o výkon práv)

   vii.         Správa a šírenie kampaní na podporu dobrovoľníckych skúseností iniciatívy THSN. Spracovanie vašich osobných údajov vrátane obrázkov, videa a zvuku, ktoré sa zozbierali počas iniciatív, sa vykonáva na interných a externých kanáloch nadácie THSN a spoločnosti Generali Group Companies, médiách a sociálnych médiách (napr. Facebook, Twitter, YouTube a Instagram). 

Spracúvanie vašich osobných údajov na účely uvedené v bodoch (i) až (v) je spracúvanie potrebné na výkon vašich dobrovoľníckych činností v úplnom súlade s povinnosťami, predpismi, čas od času, uplatniteľné, uznané a odsúhlasené;  

spracovanie pod bodom (vi) je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej subjektom je nadácia THSN; pod bodom (vii) je súhlas.

 

3.    Prečo je požadované poskytnutie vašich osobných údajov
Pre správu nášho vzťahu je komunikácia vašich osobných údajov povinná, pretože je nevyhnutná pre správnu implementáciu vašej činnosti ako tímu ambasádora THSN, člena iniciatívyTHSN. 

Zlyhanie v komunikácii alebo čiastočná alebo nepresná komunikácia preto môžu mať za následok nemožnosť vykonať požadované činnosti a mohla by brániť iniciatíve THSN v plnení jej povinností.

 

4.    Aké osobné údaje používame
Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Spracovávame hlavne: 

(i) Identifikačné údaje,

(ii) E-mailovú adresu,

(iii) Vašu fotku

okrem akýchkoľvek ďalších osobných údajov, ktoré ste poskytli, ak nejaké.

 

5.    S kým zdieľame vaše osobné údaje

Naši pracovníci spracúvajú vaše osobné údaje spôsobmi a postupmi, tiež v elektronickej podobe, ktoré sú vhodné na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti.

Vaše osobné údaje je možné zdieľať iba s tretími stranami, ktorým bola pridelená úloha vykonávať niektoré činnosti týkajúce sa vášho vzťahu so spoločnosťou. V závislosti od vykonávanej činnosti môžu tieto tretie strany pôsobiť ako spracovatelia údajov, spoloční kontrolóri alebo autonómni kontrolóri údajov. 

Naši zamestnanci a tretie strany, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely - s výnimkou autonómnych správcov údajov - dostávajú náležité pokyny o správnych postupoch spracovania. Vaše osobné údaje sa nešíria

 

6.    Kam prenášame vaše osobné údaje

Spravidla vaše osobné údaje neprenášame do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Vo výnimočných prípadoch môžeme, s obmedzením na vyššie uvedené účely, preniesť vaše osobné údaje vyššie popísanej tretej strane alebo verejnému orgánu, ktorý o to požiada, a to aj v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V každom prípade sa prenos vašich osobných údajov uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi a platnými medzinárodnými dohodami, ako aj na základe príslušných a vhodných záruk (ako je napríklad prenos do krajiny zabezpečujúcej primeranú úroveň štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou).

 

7.    Práva, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Prístup – môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, aby ste dostali informácie, napríklad o kategóriách osobných údajov, ktoré spoločnosť v súčasnosti spracováva,
 • Opravy – môžete požiadať spoločnosť o opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné,
 • Vymazanie – môžete požiadať spoločnosť o vymazanie osobných údajov, ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov,

 

 1. Ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 2. Odvoláte súhlas, na ktorom je založené spracovanie a kde neexistuje iný právny základ pre spracovanie,
 3. Namietate proti automatizovanému rozhodovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody pre spracovanie,
 4. Osobné údaje boli spracované nezákonne
 5. Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa zaistil súlad s právnymi záväzkami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým spoločnosť podlieha,
 6. Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Obmedzenie - môžete požiadať Spoločnosť, aby obmedzila spôsob, akým spracúva vaše osobné údaje, pričom požadujete iba ich ukladanie, ak platí jedna z nasledujúcich možností,

 1. Spochybňujete presnosť svojich osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje spoločnosti overiť presnosť vašich osobných údajov,
 2. Spracovanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia,
 3. Spoločnosť už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vyžaduje ich od vás na účely stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov
 4. Podali ste námietku proti spracovaniu na základe práva namietať a automatizovaného rozhodovania až do overenia, či oprávnené dôvody pre spoločnosť prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Prenosnosť – môžete požiadať spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, do inej organizácie a/alebo požiadať o prijatie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

V prípade, že ste poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, a to bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ak sa vaše osobné údaje prenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, máte právo získať kópiu týchto údajov a údaj o krajine/krajinách, kde boli údaje sprístupnené.

 

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu údajov na vyššie uvedených kontaktných údajoch. Žiadosť o výkon práv je bezplatná, pokiaľ nie je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná

 

8.    Vaše právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a požiadať o zastavenie operácií spracúvania, ak sú založené na oprávnenom záujme (pozrite si časť Ako používame vaše osobné údaje a na základe akého dôvodu).

 

9.    Vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, že sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje príslušné zákony o ochrane súkromia, máte právo podať sťažnosť na slovenskom Úrade na ochranu osobných údajov  v súlade s podmienkami uvedenými na webovej stránke úradu (www.dataprotection.gov.sk)

 

10.    Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať po dobu vášho vzťahu s nami v súlade s platnými právnymi predpismi, pokiaľ osobitné predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania.