Informacja o polityce prywatności przy rekrutacji członków zespołu Ambasadorów


1. Fundacja Human Safety Net przetwarza Twoje dane osobowe

Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS (dalej również Fundacja THSN) z siedzibą pod adresem Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 w Trieście przetwarza Twoje dane osobowe jako Administrator Danych.
Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, możesz skorzystać z następującego adresu pocztowego:
Fondazione Generali - Sieć bezpieczeństwa ludzi ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z prawa związanego z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

  • E-mailem na: dpoag@generali.com
  •  Pocztą tradycyjną na adres: Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Mediolan do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.
     

2.  W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie

Twoje dane osobowe przetwarzamy w ramach prowadzenia działań wolontariackich w celu wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zarządzania Twoimi inicjatywami i działaniami wolontariackimi w ramach rekrutacji zespołu Ambasadorów THSN na 2021 rok, w tym m.in .:

       i.         zarządzanie Twoim wnioskiem o rekrutację zespołu Ambasadorów, inicjatywami i działaniami wolontariackimi
     ii.         zarządzanie relacjami, jakie THSN utrzymuje z pracodawcą Użytkownika, w przypadku wolontariatu liczą się godziny pracy, w tym zarządzanie zarzutami
    iii.        zarządzanie Twoimi interakcjami z innymi członkami społeczności THSN na całym świecie
    iv.         wysyłanie aktualnych informacji i dostarczanie istotnych informacji o działaniach THSN i dostępie do inicjatyw wolontariackich
     v.         ankieta oceniająca inicjatywę wolontariacką w celu oceny doświadczenia wolontariatu
    vi.         zarządzanie i przetwarzanie Twoich żądań i odpowiednich raportów (prośby o informacje, wnioski o skorzystanie z praw)
   vii.        zarządzanie i rozpowszechnianie kampanii promujących doświadczenia wolontariatu THSN. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym zdjęć \ wideo \ audio, zebranych podczas inicjatyw, odbywa się na kanałach wewnętrznych i zewnętrznych THSN i Spółek Grupy Generali, mediach i mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube i Instagram).  

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wskazanych w punktach od (I) do (V) jest przetwarzaniem niezbędnym do wykonywania Twoich działań wolontariackich z pełną zgodnością z obowiązkami, przepisami, obowiązującymi, uznanymi i uzgodnionymi;    
przetwarzanie, o którym mowa w punkcie (VI), jest niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega THSN; w punkcie (VII) jest zgoda.


3.  Dlaczego wymagane jest podanie Twoich danych osobowych
W celu zarządzania naszą relacją, przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji Twojej działalności jako zespołu Ambasadorów THSN, członka Fundacji THSN.

W związku z tym brak komunikacji lub częściowa lub niedokładna komunikacja może w konsekwencji uniemożliwić wykonanie żądanych czynności i uniemożliwić THSN Foundation wywiązanie się ze swoich zobowiązań.
 

4.    Jakie dane osobowe wykorzystujemy
Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są ściśle niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów. Przetwarzamy głównie:
(i) dane identyfikacyjne;
(ii) adres e-mail,
(iii) Twój wizerunek
oprócz innych danych osobowych podanych przez Ciebie, jeśli takie istnieją.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nasi pracownicy przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z procedurami, także w formie elektronicznej, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom trzecim, którym powierzono wykonanie niektórych czynności związanych z Twoimi relacjami ze Spółką. W zależności od wykonywanej czynności takie osoby trzecie mogą pełnić rolę Podmiotów Przetwarzających, Współadministratorów lub samodzielnego Administratora Danych.

Nasi pracownicy oraz osoby trzecie, które przetwarzają Twoje dane osobowe we wskazanych powyżej celach - z wyjątkiem niezależnych Administratorów Danych - otrzymują stosowne instrukcje dotyczące prawidłowych sposobów przetwarzania. Twoje dane osobowe nie są rozpowszechniane

6. Gdzie przekazujemy Twoje dane osobowe
Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W wyjątkowych przypadkach, ograniczonych do celów wskazanych powyżej, możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotowi trzeciemu opisanemu powyżej lub organowi publicznemu, który tego zażąda, także z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W każdym przypadku przekazanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi umowami międzynarodowymi, a także na podstawie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak np. Transfer do Kraju zapewniającego odpowiedni poziom ochrony lub przyjęcie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

7.  Prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw:
-  Prawo dostępu. Możesz zażądać dostępu do swoich danych, aby otrzymać informacje np. dot. kategorii danych osobowych, które Spółka aktualnie przetwarza;
-  Prawo do poprawy. Możesz poprosić Spółkę o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
-  Prawo do usunięcia danych. Możesz poprosić Spółkę o usunięcie danych osobowych, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek;
   a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   b. wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   c. wyraziłeś sprzeciw wobec automatycznego podejmowania decyzji i braku nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania;
   d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
    f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
-  Prawo do ograniczenia. Możesz poprosić Spółkę o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, żądając jedynie ich przechowywania, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji;
   a. Kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający Spółce zweryfikować prawidłowość tych danych;
   b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 d. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy dla Spółki są nadrzędne wobec Twoich.
Możliwość przeniesienia. Możesz poprosić Spółkę o przekazanie danych osobowych, które nam przekazałeś, do innej organizacji lub / i poprosić o otrzymanie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, masz prawo do uzyskania kopii tych danych oraz wskazania kraju / krajów, w których dane zostały udostępnione.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi. Żądanie wykonania praw jest bezpłatne, chyba że żądanie jest oczywiście bezzasadne lub nadmierne.

8.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania operacji przetwarzania, gdy są one oparte na prawnie uzasadnionym interesie (patrz w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie).

9.  Twoje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
In case you consider that the processing of your personal data infringes the applicable privacy laws, you have the right to lodge a complaint to the Italian Personal Data Protection Authority – Garante per la Protezione dei Dati Personali with the modalities indicated on the Authority’s website (www.garanteprivacy.it)

10. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez czas trwania Twojej relacji z nami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że przepisy szczególne wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Zmiany i aktualizacje informacji o polityce prywatności
Biorąc pod uwagę również możliwe zmiany obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, THSN Foundation może zintegrować i / lub zaktualizować, w całości lub w części, niniejszą informację o prywatności. Wszelkie zmiany, integracje lub aktualizacje będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami również za pośrednictwem strony internetowej THSN, www.thehumansafetynet.org