Thông báo về quyền riêng tư đối với việc tuyển dụng thành viên nhóm Đại sứ


1. Tổ chức The Human Safety Net sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn                    
Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS (sau đây gọi là Tổ chức THSN), có văn phòng đăng ký tại Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 tại Trieste xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu.            
Nếu bạn cần thêm thông tin, bạn có thể sử dụng các địa chỉ liên lạc sau:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste.    
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn muốn thực hiện quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:                        

  • Bằng email tại: dpoag@generali.com            
  • Bằng thư tại: Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Milano. Người nhận: Nhân viên bảo vệ dữ liệu.           

2. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn ra sao và dựa trên cơ sở nào                    
Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi quản lý các hoạt động tình nguyện với mục đích thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để quản lý các hoạt động và sáng kiến tình nguyện như một phần của đợt tuyển dụng Đại sứ THSN cho năm 2021, bao gồm, ví dụ:                
     i. Quản lý đơn đăng ký tuyển dụng nhóm Đại sứ, các hoạt động và sáng kiến tình nguyện                
     ii. Quản lý các mối quan hệ mà THSN có với Nhà tuyển dụng của Người dùng, trong trường hợp các hoạt động tình nguyện được tính vào giờ làm việc, bao gồm cả việc quản lý những cáo buộc                    
    iii. Quản lý các tương tác của bạn với các thành viên khác của cộng đồng THSN trên toàn thế giới                    
    iv. Gửi cập nhật và tin tức liên quan đến chương trình THSN và các hoạt động tình nguyện                    
     v. Đăng khảo sát đánh giá sáng kiến tình nguyện để đánh giá kinh nghiệm hoạt động tình nguyện                
    vi. Quản lý và xử lý các yêu cầu của bạn và các báo cáo liên quan (yêu cầu cung cấp thông tin, yêu cầu thực hiện quyền lợi)            
   vii. Quản lý và phổ biến thông tin về các chiến dịch nhằm lan tỏa cho các hoạt động tình nguyện của THSN. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm hình ảnh \ video \ âm thanh, được thực hiện trong các hoạt động, được thực hiện trên các kênh truyền thông nội bộ và bên ngoài, MXH (ví dụ: Facebook, Twitter, YouTube và Instagram) của THSN và các Công ty thuộc Tập đoàn Generali.
Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích từ mục (i) đến (v) là quá trình xử lý cần thiết để đảm bảo các hoạt động tình nguyện của bạn tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ, quy định, vào từng thời điểm, cần thiết áp dụng, được thừa nhận và đồng ý;            
xử lý theo mục (vi) là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà THSN phải thực hiện; theo mục (vii) là đồng ý.  


3. Tại sao việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc
Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi, việc trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc, vì nó cần thiết để thực hiện đúng hoạt động của bạn với tư cách là Đại sứ THSN, thành viên của Tổ chức THSN.  
                     
Do đó, việc không cung cấp thông tin hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác có thể dẫn đến việc không thể thực hiện các hoạt động được yêu cầu và có thể ngăn cản THSN thực hiện các nghĩa vụ của mình.
                        
4. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân nào                
Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên. Chúng tôi chủ yếu xử lý:                
(i) Dữ liệu nhận dạng;            
(ii) Địa chỉ email                    
(iii) Hình ảnh                    
các thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp, nếu có   

5. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai                
Nhân viên của chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương thức và thủ tục, cũng ở dạng điện tử, thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp.            
Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được chia sẻ với các bên thứ ba đã được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động liên quan đến mối quan hệ của bạn với Công ty. Tùy thuộc vào hoạt động được thực hiện, các bên thứ ba đó có thể đóng vai trò là Bộ phận xử lý dữ liệu, Bộ phận kiểm soát chung hoặc Bộ phận kiểm soát dữ liệu tự động.                    
Nhân viên của chúng tôi và các bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu ở trên - ngoại lệ đối với Bộ phận kiểm soát dữ liệu tự động - nhận được hướng dẫn thích hợp về các phương thức xử lý chính xác. Dữ liệu cá nhân của bạn không bị phát tán            
        
6. Chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đi đâu                    
Theo quy tắc chung, chúng tôi sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các Quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.                    
Trong các trường hợp ngoại lệ, chỉ giới hạn cho các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba được mô tả ở trên hoặc cho một cơ quan công quyền yêu cầu dữ liệu đó, ở một số Quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.                        
Trong mọi trường hợp, việc chuyển dữ liệu cá nhân của Bạn được thực hiện tuân theo luật hiện hành và các thỏa thuận quốc tế có hiệu lực, cũng như trên cơ sở các biện pháp bảo vệ phù hợp và đúng luật (chẳng hạn như chuyển đến một Quốc gia có sự bảo mật tốt hơn hoặc thông qua các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban EU phê duyệt).            

 

7.Các quyền bạn có thể thực hiện đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình            
Bạn có thể thực hiện các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:                    
- Quyền truy cập - bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình để nhận thông tin, ví dụ, về các loại dữ liệu cá nhân mà Công ty hiện đang xử lý;            
- Chỉnh sửa - bạn có thể yêu cầu Công ty sửa dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ;                
- Xóa - bạn có thể yêu cầu Công ty xóa dữ liệu cá nhân với một trong các lý do sau đây;            
   a. Trường hợp dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác;            
   b. Bạn rút lại sự đồng ý dựa trên việc xử lý và không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý;            
   c. Bạn phản đối việc ra quyết định tự động và không có lý do chính đáng để xử lý;            
   d. Dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp;            
   e. Dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật của Tổ chức Quốc tế hoặc của Quốc gia mà Công ty phải tuân theo;            
   f. Dữ liệu cá nhân đã được thu thập liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thông tin.                
- Hạn chế - bạn có thể yêu cầu Công ty hạn chế cách Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ yêu cầu việc lưu trữ, khi áp dụng một trong các điều sau;            
   a. Bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của mình, trong một khoảng thời gian cho phép Công ty xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn;            
   b. Việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng chúng;            
   c. Công ty không còn cần dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý, nhưng chúng được bạn yêu cầu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;            
   d. Bạn đã phản đối việc xử lý theo quyền phản đối và ra quyết định tự động, đang chờ xác minh xem các căn cứ hợp pháp của Công ty có vượt qua những căn cứ của bạn hay không                
- Tính linh chuyển - bạn có thể yêu cầu Công ty chuyển dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho một tổ chức khác hoặc / và yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được.            
Trong trường hợp bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên thỏa thuận trước khi rút lại.            
Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có quyền lấy bản sao của dữ liệu đó cũng như chỉ dẫn về Quốc gia / Các Quốc gia nơi dữ liệu được cung cấp.                    
Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo các chi tiết liên hệ được chỉ ra ở trên. Yêu cầu thực hiện quyền là miễn phí, trừ trường hợp yêu cầu đó rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức.            

 

8. Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn                    
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu dừng các hoạt động xử lý khi chúng dựa trên lợi ích hợp pháp (tham khảo Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và dựa trên cơ sở nào).        
    
9. Quyền của bạn khi khiếu nại lên Cơ quan giám sát            
Trong trường hợp bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình vi phạm luật hiện hành về quyền riêng tư, bạn có quyền khiếu nại lên Cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ý - Garante per la Protezione dei Dati Personali với các phương thức được nêu trên trang web của Cơ quan (www .garanteprivacy.it)            

10. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu            
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu giữ trong suốt thời gian bạn giữ mối quan hệ với chúng tôi, theo luật hiện hành, trừ khi các quy định cụ thể yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn.                
Những thay đổi và cập nhật của thông báo về quyền riêng tư            
Cũng xem xét các sửa đổi có thể có của luật bảo mật hiện hành, Tổ chức THSN có thể tích hợp và / hoặc cập nhật, toàn bộ hoặc một phần, thông báo về quyền riêng tư này. Mọi thay đổi, tích hợp hoặc cập nhật cũng sẽ được thông báo theo luật hiện hành thông qua trang web THSN, www.thehumansafetynet.org