Elçi ekibi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin gizlilik bildirimi

1. The Human Safety Net Vakfı kişisel verilerinizi işlemektedir.
Kayıtlı kuruluş merkezi Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 in Trieste adresinde bulunan Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (bundan böyle, aynı zamanda THSN Vakfı olarak anılacaktır), Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki posta adresini kullanabilirsiniz:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir soru sormak ya da herhangi bir hakkınızı kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçebilirsiniz:
·       E-posta: dpoag@generali.com
·       Geleneksel posta: Veri Koruma Görevlisinin dikkatine; Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Milano.
 

2. Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi gerekçelerle kullanıyoruz?
Kişisel verilerinizi; örneğin, aşağıdaki faaliyet ve çalışmalar dâhil olmak üzere, 2021 yılında THSN Gönüllüsü ekibinin bir üyesi olarak gerçekleştireceğiniz gönüllülük girişim ve çalışmalarının yönetimi açısından gereklilik arz eden tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, gönüllülük çalışmalarının yönetilmesi bağlamında işliyoruz:
       i.           ; Gönüllü ekibine katılım başvurunuzun, gönüllülük girişim ve çalışmalarınızın yönetimi
     ii.        
Gönüllülük çalışmalarının mesai saatleri kapsamında değerlendirilmesinin söz konusu olduğu hallerde, THSN'nin, Kullanıcının işvereniyle olan ilişkilerinin yönetimi
    iii.         dünya çapındaki diğer THSN topluluğu üyeleriyle etkileşimlerinizin yönetimi
    iv.         THSN hareketi hakkındaki güncellemelerin iletilmesi ve ilgili haberlerin sunulması ve gönüllülük girişimlerine erişim
     v.         Gönüllülük deneyiminin değerlendirilmesine yönelik gönüllülük girişimi sonrası değerlendirme anketi
    vi.         Taleplerinizin ve ilgili raporların yönetimi ve işleme alınması (bilgi talepleri, hakların kullanımına yönelik talepler)
   vii.         THSN gönüllülük deneyimlerinin tanıtımına yönelik olarak kampanyaların yönetimi ve yayılması. Girişimler esnasında çekilen resim\video\ses kayıtları dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, THSN'nin ve Generali Group Şirketlerinin dâhili ve harici kanalları, mecra ve ortamları ile sosyal medyada (örn. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) işlenmektedir.  

Kişisel verilerinizin, (i) ilâ (v) sayılı maddeler kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, gönüllülük çalışmalarınızın, zaman zaman geçerlilik arz eden, kabul ve ikrar edilmiş yükümlülük ve düzenlemelere tam uygunluk içerisinde yürütülmesi açısından gereklilik arz etmektedir;   
madde (vi) kapsamındaki işleme, THSN'nin tâbi olduğu yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi açısından gereklilik arz etmekte olup, madde (vii) kapsamındaki işleme ise rızaya ilişkindir.


3. Kişisel verilerinizi sunmanız neden gereklidir?
İlişkimizin yürütülmesi açısından, THSN Vakfı bünyesindeki bir THSN Gönüllü ekibi üyesi olarak çalışmalarınızın uygun biçimde yürütülmesi için gerekli olması hasebiyle, kişisel verilerinizi sunmanız zorunludur.

Bu nedenle, kişisel verilerinizin iletilmemesi ya da eksik ya da hatalı iletilmesi, talep edilen faaliyetlerin gerçekleştirilememesi sonucunu doğurabilir ve THSN Vakfının kendi yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olabilir.


4.    Hangi kişisel verileri kullanıyoruz?
Şirketimizce, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılması açısından mutlak surette gerekli olan kişisel veriler işlenmektedir. Şirketimizce, esas itibariyle, şu kişisel veriler işlenmektedir:
(i) Kimlik tespit verileri;
(ii) E-posta adresi,
(iii) Fotoğrafınız
Bunlara ek olarak, söz konusu olduğu takdirde, tarafınızca sunulan her türlü başka kişisel veri.


5. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
Çalışanlarımız kişisel verilerinizi, elektronik ortam dâhil olmak üzere, yeterli bir güvenlik seviyesinin temin edilmesi açısından uygun yol ve araçları kullanarak ve uygun prosedürler yoluyla işlemektedir.

Kişisel verileriniz, ancak ve yalnızca, Şirketle ilişkilerinizle ilgili belli faaliyetlerin yürütülmesi ile görevlendirilmiş üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir. Bu üçüncü şahısların, yürütülen faaliyete bağlı olarak, Veri İşleyici, Müşterek Sorumlu ya da özerk Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmesi söz konusu olabilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi işleyen çalışanlarımıza ve özerk Veri Sorumluları hariç olmak üzere üçüncü şahıslara, doğru işleme yol ve araçlarının kullanılması konusunda gerekli talimatlar verilmektedir. Kişisel verileriniz dağıtılmamaktadır.


6. Kişisel verilerinizi nereye aktarıyoruz?
Genel bir kural olarak, kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında bulunan Ülkelere aktarmamaktayız.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı kapsamda olmak üzere, istisnai hallerde, kişisel verileriniz, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki Ülkelerde bulunan, yukarıda zikredilen üçüncü şahıslara ya da talepte bulunan resmi kurumlara aktarılabilir.

Her halükarda, kişisel verilerinizin aktarımı ilgili ve meri kanunlar ile yürürlükte bulunan uluslararası anlaşmalara uygun biçimde ve uygun ve münasip koruma tedbirleri temelinde gerçekleştirilir (örneğin; yeterli bir koruma düzeyini temin eden ya da AB Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme hükümlerini benimseyip kabul eden bir Ülkeye aktarım gibi olmak üzere).


7. Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda kullanabileceğiniz haklar
Kişisel verilerinize ilişkin olarak, aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz:
-  Erişim – örneğin Şirketin hâlihazırda işlemekte olduğu kişisel veri kategorileri hakkındaki bilgiler olmak üzere, bilgi edinmek amacıyla kişisel verilerinize erişme talebinde bulunabilirsiniz;
-  Düzeltme – Şirketten, hatalı ya da eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesi talebinde bulunabilirsiniz;
-  Silme – aşağıdaki gerekçelerden birinin söz konusu olduğu hallerde, Şirketten kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunabilirsiniz;
   a. Kişisel verilerin, toplanma ya da sair surette işlenme amaçları açısından arz ettiği gerekliliğin ortadan kalkması;
   b. İşlemeye temel teşkil eden rızanızı geri çekmeniz ve işlemeye ilişkin herhangi bir başka yasal gerekçenin mevcut bulunmaması;
   c. Otomatik karar alma mekanizmalarına itiraz etmeniz ve işlemeye ilişkin herhangi bir başka üstünlük arz eden meşru gerekçenin mevcut bulunmaması;
   d. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması;
   e. Kişisel verilerin silinmesinin, Birlik ya da Şirketin tâbi bulunduğu Üye Devlet hukuku dâhilindeki içerisindeki yasal yükümlülüklere uyum açısından zorunlu olması;
    f. Kişisel verilerin, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması ile ilgili olarak toplanmış olması.
-  Sınırlandırma – aşağıdaki hallerden birinin söz konusu olduğu durumlarda, Şirketten, kişisel verilerinizin yalnızca Şirket tarafından saklanmasını isteyerek, kişisel verilerinizi işleme şeklini sınırlandırması talebinde bulunabilirsiniz;
   a. Tarafınızca kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz edilmesi halinde, Şirketin kişisel verilerinizin doğruluğunu teyit etmesine olanak verecek bir süre boyunca;
   b. İşlemenin hukuka aykırı olması ve tarafınızca kişisel verilerin silinmesine karşı çıkılarak bunun yerine bunların kullanımının sınırlandırılmasının talep edilmesi halinde;
  c. Şirketin, işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacının ortadan kalktığı ancak kişisel verilere tarafınızca yasal taleplerin tesis edilmesi, kullanılması ya da bunlara ilişkin müdafaada bulunulması açısından ihtiyaç duyulduğu hallerde;
 d. Tarafınızca, itiraz etme ve otomatik karar alma mekanizmasına karşı çıkma hakkı çerçevesinde, Şirket açısından tarafınıza ait hak ve özgürlüklere üstünlük arz eden meşru gerekçelerin mevcudiyetini teyit edilene değin, işlemeye itiraz edilmesi.
-  Taşınabilirlik – Şirketten, tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verilerin bir başka kuruluşa aktarılmasını ve/veya kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine üzerinde okunabilir bir formatta tarafınıza teslim edilmesini talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermiş olduğunuz hallerde, vermiş olduğunuz rızayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; bu durumda, rızanızı geri çekmeniz öncesinde gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğu etkilenmeyecektir.

Kişisel verileriniz  Avrupa Ekonomik Bölgesi dışına aktarıldığı takdirde, aktarılan verilerin bir kopyasını edinme ile verilerin sunulduğu Ülkenin/ Ülkelerin tarafınıza bildirilmesi hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı, yukarıda belirtilen Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Hak kullanım talebi, açık bir biçimde temelsiz ya da aşırı mahiyette olmadığı takdirde, ücretsizdir.


8. Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız
Kişisel verileriniz meşru çıkara dayalı olarak işlenirken, bunların işlenmesine itiraz etme ve işleme faaliyetlerine son verilmesini talep etme hakkına sahipsiniz (bakınız; Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi gerekçelerle kullanıyoruz?).


9. Denetim Otoritesine şikâyette bulunma hakkınız
Kişisel verilerinizin işlenmesinin ilgili ve meri gizlilik kanunlarına aykırılık teşkil ettiği kanaatinde olduğunuz takdirde, İtalya Kişisel Veri Koruma Otoritesi olan Garante per la Protezione dei Dati Personali nezdinde, Kurumun web sitesinde (www.garanteprivacy.it) belirtilen yollarla bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

10. Kişisel verilerinizi ne kadar süre boyunca saklıyoruz?
Belirli düzenlemeler daha uzun bir saklama süresi gerektirmediği takdirde; kişisel verileriniz, meri mevzuat çerçevesinde, bizimle olan ilişkinizin süresi boyunca saklanabilecektir.

Gizlilik bildirimine ilişkin değişiklik ve güncellemeler
THSN Vakfı, aynı zamanda ilgili ve meri gizlilik kanunlarında yapılabilecek tadilleri de göz önünde bulundurarak, bu gizlilik bildirimini tamamen ya da kısmen güncelleyebilir ve/veya buna eklemelerde bulunabilir. Her türlü değişiklikler, eklemeler ya da güncellemeler, ilgili ve meri kanunlara uygun biçimde, aynı zamanda şu web sitesinde de duyurulacaktır: www.thehumansafetynet.org