Poznámka o ochraně osobních údajů pro nábor členů do Týmu ambasadorů

1. Nadace The Human Safety Net zpracovává vaše osobní údaje
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (dále také jen jako Nadace THSN), se sídlem na adrese Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 v Terstu (Trieste) jakožto váš Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje.
Pokud si přejete získat další informace, můžete využít níže uvedenou poštovní adresu:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste.

Pokud máte nějaké dotazy nebo pokud si přejete uplatňovat svá práva ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat našeho inspektora pro ochranu osobních údajů(Data Protection Officer):
·       emailem: dpoag@generali.com
·       tradičním dopisem na adrese: Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Milano, to the attention of the Data Protection Officer (= k rukám inspektora pro ochranu osobních údajů).


2. Jak používáme vaše osobní údaje a na jakém právním základě
Zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s řízením dobrovolnických aktivit, za účelem provádění všech činností nutných pro správu vašich dobrovolnických aktivit a iniciativ jakožto součást náboru do Týmu ambasadorů THSN pro rok 2021; toto zpracování zahrnuje například tyto aktivity:
       i.         správa vaší žádosti o zařazení do Týmu ambasadorů, dobrovolnické aktivity a iniciativy
     ii.      správa existujících vztahů, které má THSN se zaměstnavatelem uživatele, v případě dobrovolnických aktivit také počet pracovních hodin, včetně správy obsahu uvedených údajů
    iii.        správa vzájemných kontaktů s ostatními členy komunity THSN po celém světě
    iv.         zasílání aktuálních informací a sdílení důležitých novinek ohledně hnutí THSN a přístupu k dobrovolnickým iniciativám
     v.         zveřejňování výsledků průzkumu hodnocení dobrovolnické iniciativy k vyhodnocení zkušeností účastníků dobrovolnických aktivit
    vi.         správa a zpracování vašich žádostí a příslušných zpráv (žádost o poskytnutí informací, požadavek na uplatňování svých práv)
   vii.         správa a šíření kampaní propagujících dobrovolnické aktivity THSN. Zpracování vašich osobních údajů včetně obrázků / videa / audiomateriálů pořízených během společných akcí se provádí na interních i externích kanálech THSN a jednotlivých společností skupiny Generali, ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích (např. Facebook, Twitter, YouTube a Instagram).

Zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v bodech (i) až (v) je považováno za zpracování osobních údajů nezbytné pro vykonávání vašich dobrovolnických aktivit a probíhá plně v souladu se závazky, nařízeními, s jistou periodicitou, jako zpracování platné, uznané a schválené;
zpracování osobních údajů podle bodu (vi) je nezbytné pro plnění právních závazků ze strany THSN; zpracování podle bodu (vii) je souhlas.


3. Proč je vyžadováno poskytnutí vašich osobních údajů
Pro správu našich vztahů je sdělení vašich osobních dat povinné stejně jako je nutné pro řádný výkon vašich aktivit v rámci Týmu ambasadorů, člena Nadace THSN. 

Z tohoto důvodu může mít neuvedení těchto údajů nebo sdělení nepřesných nebo neúplných údajů za následek nemožnost vykonávat požadované aktivity a může bránit Nadaci THSN v plnění jejích závazků.


4.    Které osobní údaje používáme
Zpracováváme výhradně osobní údaje nezbytně nutné ke splnění účelů uvedených výše. Zpracováváme zejména následující osobní údaje:
(i) identifikační údaje (totožnost);
(ii) emailovou adresu;
(iii) vaši fotografii
včetně jakýchkoliv dalších osobních údajů, které jste případně poskytli.
 

5. S kým sdílíme vaše osobní údaje
Naši pracovníci zpracovávají vaše osobní údaje pomocí metod a postupů vhodných k zajištění patřičné úrovně zabezpečení, a to i v elektronické podobě.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny pouze se třetími stranami, které byly pověřeny prováděním jistých činností týkajících se vašich vztahů se Společností. V závislosti na vykonávaných činnostech mohou takové třetí strany působit jako Zpracovatelé osobních údajů, Společní správci osobních údajů nebo jako nezávislí Správci osobních údajů.

Naši pracovníci a třetí strany zpracovávající vaše osobní údaje za výše uvedenými účely – s výjimkou nezávislých Správců osobních údajů – obdrží patřičné instrukce o správných metodách a postupech zpracování. Vaše osobní údaje nebudou nikam dále sdělovány / šířeny.
 

6. Kam předáváme vaše osobní údaje
Obecně platí, že vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Ve výjimečných případech a s omezením výhradně na účely uvedené výše můžeme předat vaše osobní údaje třetí straně nebo na vyžádání veřejnému orgánu také zemím mimo Evropský hospodářský prostor.

V každém případě je přenos vašich osobních údajů uskutečňován v souladu s platnými zákony a platnými mezinárodními dohodami, a samozřejmostí je i dodržování přiměřených a vhodných bezpečnostních opatření (například předávání dat do zemí zajišťujících patřičnou úroveň ochrany či do zemí, které schválily standardní smluvní doložky přijaté Komisí EU).


7. Práva, která můžete uplatňovat v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům můžete uplatňovat následující práva:
- Právo na přístup k osobním údajům - máte právo si vyžádat například přístup ke svým osobním údajům a získat informace o kategoriích osobních dat, které Společnost aktuálně zpracovává;
-  Právo na opravu, resp. doplnění - máte právo požádat Společnost, aby provedla opravu ve vašich osobních údajích, které jsou nepřesné nebo neúplné;
-  Právo na výmaz - máte právo požádat Společnost, aby provedla výmaz vašich osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů:
   a. Pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné s ohledem na účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   b. Pokud odebíráte souhlas, na kterém je zpracování založeno, a pokud není žádný jiný právní důvod pro zpracování vašich osobních dat;
   c. Pokud máte námitky proti automatizovanému rozhodování a pokud neexistují žádné nadřazené legitimní důvody pro takové zpracování vašich osobních údajů;
   d. Pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně;
   e. Pokud musí být osobní údaje vymazány z důvodu splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo podle práva členského státu, kterému Společnost podléhá;
    f. Pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
-  Právo na omezení zpracování – máte právo požádat Společnost, aby omezila způsob zpracování vašich osobních údajů, a požadovat pouze uchovávání vašich osobních údajů, pokud platí některé z následujícího:
   a. Zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, a to po takovou dobu, která Společnosti umožní ověřit přesnost vašich osobních údajů;
   b. Zpracování osobních údajů je protiprávní, a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  c. Společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale tyto osobní údaje požadujete pro účely stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 d. Vznesli jste námitku proti zpracování na základě práva vznést námitku a automatizovaného rozhodování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
-  Právo na přenositelnost osobních údajů - máte právo požádat Společnost, aby předala osobní údaje, které jste nám poskytli, jiné společnosti a / nebo máte právo požádat Společnost o vydání vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odnětím.

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány do oblasti mimo Evropský hospodářský prostor, máte právo získat kopii těchto osobních údajů, a také máte právo být informováni o zemi či zemích, ve kterých byly vaše osobní údaje zpřístupněny.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na našeho Inspektora pro ochranu údajů s využitím výše uvedených kontaktních údajů. Žádost o výkon práv je bezplatná, není-li žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená.


8. Vaše právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a požádat o zastavení tohoto zpracování, pokud se toto zpracování zakládá na oprávněném zájmu (viz kapitolu: Jak používáme vaše osobní údaje a na jakém právním základě).


9. Vaše právo podat stížnost k dozorčímu orgánu
Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování platných zákonů o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k italskému úřadu pro ochranu osobních údajů - Garante per la Protezione dei Dati Personali, a to způsobem, který je uveden na webových stránkách uvedeného úřadu (www.garanteprivacy.it)

10. Po jakou dobu uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje mohou být v souladu s platnou legislativou uchovávány po celou dobu našeho vzájemného vztahu, pokud ovšem zvláštní předpisy neurčují delší dobu pro uchování těchto osobních údajů.