A Nagyköveti csapatok tagjainak toborzásához kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

A Nagyköveti csapatok tagjainak toborzásához kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

1. A személyes adatokat a The Human Safety Net Alapítvány kezeli.
A személyes adatok kezelése során adatkezelőként a Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, székhelye: 34132 Trieszt, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (a továbbiakban: a THSN Alapítvány) – jogosult eljárni.
Amennyiben a személyes adatok kezeléséről bővebb felvilágosítást kívánsz kapni, az alábbi levelezési címre küldheted kérésedet:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, 34132 Trieszt, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2.

Amennyiben kérdésed van, vagy a személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaidat kívánod gyakorolni, keresd az Adatvédelmi Tisztviselőt:
·       E-mail: dpoag@generali.com
·       Levelezési cím: Assicurazioni Generali, az Adatvédelmi Tisztviselő részére, 20145, Milánó, Piazza Tre Torri no. 1.

2. Hogyan használjuk fel a személyes adataidat, és milyen jogcímen kezeljük ezeket?
Az önkéntes tevékenységek szervezése és lebonyolítása keretében személyes adataidat a THSN Nagyköveti Csapat 2021-es tagtoborzásához kapcsolódó önkéntesi kezdeményezések és tevékenységek lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtása céljából kezeljük, ideértve különösen:
       i.        a Nagyköveti csapat tagjainak toborzásához, az önkéntesi tevékenységekhez és kezdeményezésekhez benyújtott jelentkezésed feldolgozását
     ii.         
a THSN és a Felhasználó munkáltatója között fennálló kapcsolatok (és esetleges  kifogások) kezelését, amennyiben az önkéntesi tevékenységekkel töltött idő beleszámít a munkaidőbe 
    iii.         a nemzetközi THSN közösség tagjaival kialakított együttműködésed kezelését
    iv.         a THSN programmal kapcsolatos újdonságok és hírek megküldését, az önkéntesi kezdeményezésekhez való hozzáférésed biztosítását
     v.         az önkéntesi kezdeményezés lezárultát követő felmérést, amelyben az önkéntesi élményt kívánjuk értékelni
    vi.         Az esetleges kérelmeid és egyéb adatszolgáltatások (adatkérések, adatokkal kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó kérelmek) kezelését és feldolgozását
   vii.         A THSN önkéntesi tevékenységek ösztönzését célzó kampányok kezelését és lebonyolítását. Személyes adataidat – ideértve különösen a programok során rólad készült képeket, videó- és hangfelvételeket – a THSN és a Generali Csoport tagvállalatai saját belső és külső csatornáin, közösségi és egyéb mádiafelületeken (pl.: Facebookon, Twitterer, YouTube-on és Instagramon) használja fel.  

A személyes adataidnak az (i) - (v) pontokban meghatározott célra történő kezelése az önkéntesi tevékenység lebonyolításához szükséges adatkezelésnek minősül, amely mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályoki és egyéb előírásoknak, és amely az érintett tudomásulvételén és hozzájárulásán alapul;   
A személyes adataidnak a (vi) pontban meghatározott célra történő kezelése a THSN törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatkezelésnek minősül; a (vii) pont szerinti adatkezelés hozzájáruláson alapuló adatkezelés.


3. Miért kell megadnod a személyes adataidat?
Ahhoz, hogy a köztünk létrejövő jogviszonyt kezelni tudjuk,szükséges megadnod a személyes adataidat; ezek nélkül nem tudsz a a THSN Alapítvány keretein belül működő THSN Nagyköveti csapat tagjaként tevékenységet végezni. 

Vagyis, amennyiben személyes adataidat nem, vagy csak részben, vagy hibásan adod meg, úgy az önkéntesi programmal kapcsolatos feladatokat nem tudjuk elvégezni, és a THSN Alapítvány a jogszabályi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni.

4.    Milyen személyes adataidat használjuk fel?
Csak azokat a személyes adataidat kezeljük, amelyek az előzőekben meghatározott adatkezelési célokhoz feltétlenül szükségesek. Az adatkezelésben elsődlegesen érintett adataid: 
(i) az azonosítási adataid;
(ii) az e-mail címed,
(iii) a fényképed
valamint azon személyes adataid, amelyeket részünkre önkéntesen megadtál.

5. Kikkel osztjuk meg a személyes adataidat?
Munkatársaink a személyes adataidat technikai megoldások és eljárások alkalmazásával dolgozzák fel elektronikus formában, mindenkor biztosítva a megfelelő szintű adatbiztonságot.

Személyes adataidat kizárólag olyan harmadik féllel osztjuk meg, akit a közted  THSN Alapítvány között fennálló jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátásával bíztunk meg. Az elvégzendő feladat jellegétől függően a harmadik fél minősülhet adatfeldolgozónak, közös adatkezelőnek vagy önálló adatkezelőnek. 

Az önálló adatkezelők kivételével minden olyan munkatársunkat és harmadik felet, aki a személyes adatokat az előzőekben meghatározott adatkezelési célból kezeli/feldolgozza, az adatkezelés technikai lebonyolítása tekintetében megfelelő utasításokkal látjuk el. Személyes adataidat illetéktelen feleknek nem adjuk át.

6. Hova továbbíthatjuk a személyes adataidat?
Általános szabályként, nem továbbítjuk a személyes adataidat az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli államokba.

Kivételes esetekben azonban, kizárólag az előzőekben meghatározott célból, a személyes adataidat továbbíthatjuk olyan harmadik félnek, illetve olyan, adatkérelemmel élő állami szervnek, amely az EGT-n kívüli államban működik.

A személyes adataid továbbítására minden esetben a vonatkozó jogszabályokkal és a hatályban lévő nemzetközi egyezményekkel összhangban, a megfelelő garanciák mellett kerül sor (így többek között az adatok kizárólag olyan országokba továbbíthatóak, amely országok megfelelő adatvédelmi szintet biztosítanak, vagy alkalmazzák az EU Bizottsága által meghatározott általános szerződési feltételeket).

7. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban?
Személyes adataid kapcsán az alábbi jogokat gyakorolhatod:
–  Hozzáféréshez való jog – jogosult vagy tájékoztatást kérni például arról, hogy a  THSN Alapítvány aktuálisan milyen típusú személyes adataidat kezeli;
– Helyesbítéshez való jog – jogosult vagy arra, hogy a  THSN Alapítvány a rád vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését kérd;
– Törléshez való jog – jogosult vagy arra, hogy kérésedre a  THSN Alapítvány törölje a rád vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben;
   a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   b. Visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
   c. Tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   d. A személyes adataidat jogellenesen kezelték;
   e. A személyes adatokat a  THSN Alapítvány alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
    f. A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
– Az adatkezelés korlátozása –  jogosult vagy arra, hogy kérésedre az  THSN Alapítvány korlátozza az adatkezelést, vagy az adatkezelés kizárólag az adatok tárolására vonatkozzon az alábbi esetekben:
   a. Ha vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a  THSN Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   b. Az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
  c. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 d. A tiltakozáshoz való jogoddal élve tiltakoztál az adatkezelés illetve az automatizált döntéshozatal ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a  THSN Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben.
– Adathordozhatósághoz való jog – jogosult vagy arra, hogy személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a  THSN Alapítvány megkapd, illetve, hogy kérésedre ezen adataidat a  THSN Alapítvány egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Amennyiben az adatkezelés jóhozzájáruláson alapul, a hozzájárulásodat bármely időpontban visszavonhatod azzal, hogy ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a személyes adataidat az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli államba továbbítják, jogosult vagy másolatot kérni a továbbított adatokról, és tájékoztatást kérni arról, hogy az adataidat mely ország(ok)ba továbbították.

Jogosult vagy továbbá arra, hogy megkereséssel élj az Adatvédelmi tisztviselő felé az előzőekben megadott elérhetőségeken. A jogaidat minden esetben díjmentesen gyakorolhatod, kivéve ha a kérelmed nem megalapozott vagy túlzott mértékű.

8. A személyes adataid kezelésével szembeni tiltakozás joga
Jogosult vagy tiltakozni a személyes adataid kezelése ellen, és az adatkezelés megszüntetését kérni, amennyiben ezen kérelmed jogos érdeken alapul (lásd: Hogyan használjuk fel a személyes adataidat, és milyen jogcímen kezeljük ezeket?).

9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Amennyiben úgy véled, hogy a személyes adataidat érintő adatkezelés a vonatkozó adatvédelmi törvényekbe illetve jogszabályokba ütközik, jogosult vagy panaszt benyújtani az olasz  Adatvédelmi Hatósághoz – Garante per la Protezione dei Dati Personali – , vagy a magyar Adatvédelmi Hatósághoz. Az olasz Adatvédelmi Hatóság elérhetőségeit megtalálod a Hatóság honlapján (www.garanteprivacy.it). A magyar Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.Telefon: 06 1 391 1400, Telefax: 06 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Web: naih.hu

10. Meddig tároljuk a személyes adataidat?
Személyes adataidat – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a köztünk fennálló jogviszony időtartama alatt tároljuk, kivéve ha egyéb jogszabály ennél hosszabb őrzési időszakot ír elő.